Domov » Aktuality » Zmierňovania opatrení sa dočkali aj sociálne služby

Zmierňovania opatrení sa dočkali aj sociálne služby

Publikované streda, 3 júna 2020

Vzhľadom na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením COVID-19, a súčasne aj priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych služieb tzv. rýchlotestami, pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo veľmi úzkej súčinnosti s organizáciami zastupujúcimi poskytovateľov sociálnych služieb (najmä AOPSS ,APSS a Sociofórum) a zástupcami samosprávnych orgánov (Združenie SK8, ZMOS, či ÚMS) plán postupného uvoľňovania prijatých opatrení. Konzílium odborníkov odsúhlasilo v podelok 1.júna 2020 plán postupného uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb, podľa ktorého sa už od stredy 3. júna začne realizovať zmierňovanie opatrení. Ide ako o denné, tak aj o ambulantné sociálne služby. 

„Ďakujem všetkým klientom a ich rodinným príslušníkom, ale aj zamestnancom zariadení za ich trpezlivosť a obetavosť pri starostlivosti o zdravie našich najzraniteľnejších. Som rád, že už môžeme postupne uvoľňovať ochranné opatrenia aj v sociálnych službách. Ostaňme však všetci zodpovední a obozretne pristupujme k návratu do života pred koronou. Zariadenia aj naďalej zostanú v určitom pohotovostnom režime, ktorý sa musí aktivovať pri akomkoľvek podozrení na zhoršenie situácie,“ zdôrazňuje minister Milan Krajniak.

Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz. Začiatok každej nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie:


* Nebude povinná karanténa 14 dní, ale čestné prehlásenie zákonného zástupcu, že zabezpečuje všetky potrebné opatrenia počas pobytu klienta v domácnosti a pri preprave zo zariadenia a do zariadenia.

Začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania opatrenia u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t.j. je na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne (najneskôr však do ukončenia 4. fázy), na základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a personálnych možností. Nespustenie fázy uvoľňovania, resp. jej posun do inej fázy nebude mať vplyv na nárok a vyplatenie finančného príspevku z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR, t.j. nárok zostáva zachovaný.

Konzílium odborníkov odsúhlasilo aj podmienky pre prevádzkovateľov všetkých foriem sociálnych služieb a prijímateľov, resp. ich rodinných príslušníkov, ktorými sa musia riadiť. Ide napríklad o používanie ochranných pomôcok, čistenie priestorov, hygienické pravidlá, logistiku návštev v pobytových zariadeniach, vychádzok klientov, resp. podmienok návratu do zariadenia napríklad po pobyte v domácom prostredí, a pod.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/postupne-zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach.html