Domov » Aktuality » Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/konzultant – Regionálna koordinátorka/konzultantka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/konzultant – Regionálna koordinátorka/konzultantka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Publikované streda, 14 októbra 2020

Miesto výkonu práce:  územie Bratislavského samosprávneho kraja – domáca práca, telepráca

Ponúkaný plat: od 1 500 €

Termín nástupu: 01.11.2020/dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 30.9.2023

Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Koordinuje aktivity národného projektu v regióne samosprávneho kraja a v zapojených zariadeniach sociálnych služieb.

Hlavnou náplňou práce Regionálneho koordinátora/konzultanta je najmä:

–          vykonáva základnú podporu projektových aktivít priamo v komunite a v zapojených zariadeniach sociálnych služieb, u zriaďovateľov sociálnych služieb v regióne a regionálnej verejnej a štátnej správy,

–          spolupracuje na príprave komunitných aktivít a na príprave informačných stretnutí v regióne,

–          v spolupráci s partnermi projektu zabezpečuje, kontroluje a podporuje účasť zástupcov zariadení, zriaďovateľov a ďalších relevantných subjektov na vzdelávacích aktivitách,

–          zabezpečuje technickú a administratívnu podporu pri realizácii diseminačných aktivít, komunitných stretnutí a informačnej kampane v zariadeniach sociálnych služieb.

Požadované vzdelanie a prax:

–       ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa a odborná prax minimálne 1 rok v oblasti súvisiacej s povahou pracovného miesta doloženú potvrdením, alebo

–       ukončené VŠ vzdelanie prvého stupňa a odborná prax minimálne 2 roky v oblasti súvisiacej s povahou pracovného miesta doloženú potvrdením

–       znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb a orientácia v téme deinštitucionalizácie sociálnych služieb

–       prax v oblasti poskytovania sociálnych služieb

Počítačové znalosti – používateľ: pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Vodičský preukaz: skupina B, aktívny vodič,  podmienka vlastné motorové vozidlo,

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

–          orientácia v problematike zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

–          organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty.

–          rozvinuté komunikačné znalosti na úrovni vyjednávania,

–          orientácia v štruktúre poskytovania sociálnych služieb na úrvni kraja,

–          prehľad o poskytovateľoch sociálnych služieb v bratislavskom kraji,

–          schopnosť pracovať v teréne a cestovať.

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2020.pdf

Stručná informácia o NP DI PTT:

Hlavným cieľom projektu je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov konkrétnych zariadení sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“) zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto zariadenia budú nachádzať. Výsledkom tejto podpory bude vytvorenie transformačných plánov pre konkrétne ZSS.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 21.10.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

  1. Motivačný list;
  2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR )
  3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské I. alebo II. stupňa)
  4. Potvrdenie/-ia o požadovanej odbornej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:

IA MPSVR SR

Nevädzova 5

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP DI PTT“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr