Domov » Často kladené otázky

Často kladené otázky

Je žiadateľ o zapojenie do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov povinný prikladať výpis z registra trestov, keď od 1. januára 2019 platí zákon, že štátne inštitúcie majú prístup do informačného systému oversi.gov.sk?

Podľa čl. I., § 1, odseku 1 zákona č. 177/2018 Z.z. (Zákon proti byrokracii) sú povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy ORGÁNY VEREJNEJ MOCI. Implementačná agentúra MPSVR SR ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej NP DI PTT) nie je orgánom verejnej moci. Z tohto dôvodu sú tretie subjekty – zariadenia sociálnych služieb ako žiadatelia o zapojenie sa do NP DI PTT povinné priložiť výpis z registra trestov za štatutárny orgán a za organizáciu nie starší ako tri mesiace, preukazujúce splnenie podmienky, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v procese poskytnutia podpory neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného zákona) e) machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona).

Aký údaj je potrebné uviesť v Žiadosti o zapojenie sa do Národného projektu DI PTT v časti Identifikácia žiadateľa – SK NACE Rev.2?

SK NACE je možné nájsť a overiť si na stránke Štatistického úradu SR podľa IČO organizácie v časti Databázy – Register organizácií. Po zadaní IČO sa zobrazí názov organizácie a po kliknutí naň sa zobrazí aj položka Hlavná činnosť, ktorá je totožná s SK NACE Rev.2, ktoré treba uviesť do Žiadosti o zapojenie sa do Národného projektu DI PTT.
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/z1/jZHBboJAEIZfxR7kYuoOLAg0Ic1SATHUFixKuTQrUqQoIIuavn1RezCNVec2M_-f-WYGhShAYU63aULrtMjpssnfw94HcV137EwmYE0EE2zMWzDyfQBTRtODwJVtRdd5AsrIM8B-I6-WNxR5ECUU3uK_INj74Z8g8Ot_sshAlB0AxbEksMnA91QXYyD4tvkXBlz1hwfJJYJrOwxRmCyL2fHcJJ9hJUFhFX_GVVx1N1VTXtR1yR7a0IbdbtedpXnSjYpVG1hMq2jxuNZY3XyM1WmUfXc2FZ13WMatmUbGXPmnybGsKfMcizTlnsdctE3nmqpi1SQ9AwTVEA1TUES5r-sSr2LFJH0Rc-aL96y5umdwrNSEc5yLgtUoOMU7pzoCl7SiK4aCE7DWnrrFMlSufN8P4Etabp14Su5-ALVBNjQ!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

 

Kde je možné overiť si, či bola žiadateľovi o zapojenie sa do Národného projektu Deinštitucionalizácia zaradení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov schválená pomoc de minimis?

Túto informáciu si môžete overiť na stránke Protimonopolného úradu Slovenskej republiky v časti Evidencia a monitorovanie pomoci, cez informačný systém SEMP.
Je potrebné do vyhľadávača https://semp.kti2dc.sk/ zadať IČO žiadateľa a vpravo hore označiť možnosť Prípady.

Čo ak príslušný súd vystaví potvrdenie, že voči žiadateľovi o potvrdenie nie je vedené exekučné konanie? Je takéto potvrdenie dostatočné ako príloha č. 5?

Áno. Potvrdenie, že nie je voči žiadateľovi vedené exekučné konanie je taktiež akceptované ako príloha č. 5.