Domov » O projekte » Riadiaci výbor NP DI PTT

Riadiaci výbor NP DI PTT

Riadiaci výbor (RV) NP  DI PTT je poradným orgánom GR IA MPSVR SR pre implementáciu NP DI PTT. Úlohou RV je v súlade so schváleným NP DI PTT najmä:      
– monitorovať a pripomienkovať proces realizácie NP DI PTT
– schvaľovať výberové kritériá pre zapojenie tretích subjektov do realizácie aktivít NP DI PTT
– dohľad nad strategickým smerovaním implementácie NP DI PTT
– hodnotenie implementácie NP DI PTT a jeho výsledkov
– napĺňanie merateľných ukazovateľov

Štatút Riadiaceho výboru národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov vo formáte PDF

Riadiaci výbor – aktuálne zloženie

Ing. Zuzana Borgulová, predsedníčka RV, generálna riaditeľka IA MPSVR SR

Ing. Ján Rusňák, poverený zastupovaním predsedníčky RV, riaditeľka ONP IA MPSVR SR

Mgr. Miroslava Kinczer, členka RV,  MPSVR SR Sekcia sociálnej a rodinnej politiky

PhDr. Štefánia Nováková, členka RV,  Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Mgr. Zdenka Matejová , členka RV, Združenie samosprávnych krajov SK 8 

Mgr. Martina Petijová, členka RV, Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.     

Ing. Cyril Korpesio,  členka RV, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR         

Ing. Elena Bohdalová, členka RV, Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR      

Ing. Dana Vargová,  členka RV, MPSVR SR Sekcia práce     

Mgr. Andrea Olajošová,  člen RV, IA MPSVR SR      

Ing. Jana Kišacová, členka RV, IA MPSVR SR

Ing. Elena Chrenková Kušnírová, členka RV, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR        

Mgr. Milan Šveřepa, člen RV, Európska expertná skupina

Mgr. Silvia Šmihelová, tajomníčka RV, IA MPSVR SR