Domov » O projekte » Ako sa zapojiť

Ako sa zapojiť

Zapojiť sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) je jednoduché.

Stačí vyplniť Žiadosť o zapojenie sa do NP DI PTT a doložiť potrebné prílohy preukazujúce splnenie podmienok na zapojenie. Tieto dokumenty je potrebné zaslať poštou na adresu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IA MPSVR SR).

Zapojiť sa môžu zariadenia sociálnych služieb verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb s celkovým počtom kapacít viac ako 40 miest a zároveň poskytujúcich pobytovú formu sociálnej služby.

V rámci 3. kola je možné prihlásiť sa do 20.10. 2020, v súlade s Oznámením. Po tomto termíne žiadosti neprijímame.

Do 3.kola majú možnosť prihlásiť sa všetky zariadenia sociálnych služieb, ktoré neuspeli v 1. a 2. kole, alebo ktoré sa nestihli prihlásiť. Všetky zariadenia sociálnych služieb, ktorým sa nepodarí dostať do 3. kola, alebo ktoré sa neprihlásia, budú mať možnosť zapojiť sa ešte vo 4.kole.

ZSS sa do národného projektu NP DI PTT zapojí na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Táto zmluva má odlišný charakter ako zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), ktorá sa uzatvára v prípade dopytovo orientovaných projektov.

• Prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci NP DI PTT je IA MPSVR SR, ktorá na projekte spolupracuje s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU –Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. •

Pre konzultácie ohľadom informácií a zapojenia sa do projektu kontaktujte naše regionálne koordinátorky/konzultantky, ktoré pôsobia v každom regióne – v každom samosprávnom kraji.