Domov » O projekte » Ako sa zapojiť

Ako sa zapojiť

Zapojiť sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) je jednoduché.

Stačí vyplniť Žiadosť o zapojenie sa do NP DI PTT a doložiť potrebné prílohy preukazujúce splnenie podmienok na zapojenie. Tieto dokumenty je potrebné zaslať poštou na adresu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IA MPSVR SR).

Zapojiť sa môžu zariadenia sociálnych služieb verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb s celkovým počtom kapacít viac ako 40 miest a zároveň poskytujúcich pobytovú formu sociálnej služby.

V rámci 4. kola je možné prihlásiť sa do 17.08. 2021, v súlade s Oznámením. Po tomto termíne žiadosti neprijímame.

Do 4. kola majú možnosť prihlásiť sa všetky zariadenia sociálnych služieb, ktoré neuspeli v 1., 2. a 3. kole, alebo ktoré sa nestihli prihlásiť.

ZSS sa do národného projektu NP DI PTT zapojí na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Táto zmluva má odlišný charakter ako zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), ktorá sa uzatvára v prípade dopytovo orientovaných projektov.

• Prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci NP DI PTT je IA MPSVR SR, ktorá na projekte spolupracuje s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU –Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. •

Pre konzultácie ohľadom informácií a zapojenia sa do projektu kontaktujte naše regionálne koordinátorky/konzultantky, ktoré pôsobia v každom regióne – v každom samosprávnom kraji.